17 Aralık 2020

Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2020 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ

Bugün Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile: “28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
  • 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 173,00 TL olarak uygulanır.
  • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının;
        (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 16,03 TL, Diğer işlemler için 37,44 TL;         (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 37,44 TL,
  • Diğer işlemler için 58,84 TL olarak uygulanır.
  Gümrük Yönetmeliğinin;
  • 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen tutar 545.000,00 TL (‘ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri), (b) bendinde belirtilen tutar 5.455.000,00 TL (’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri), (c) bendinde belirtilen tutar 5.455.000,00 TL (’nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Bakanlık) ,  
  • 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 173,00 TL, (Ek.82)
olarak uygulanır. Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
EKLER: 

İlgili mevzuat
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca yayımlanan tebliğde; “Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur.” denilmektedir.
EKLER: