Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

En Gümrük Müşavirliği A.Ş olarak Sanayici, Üretici, İmalatçı, İthalatçı ve İhracatçı firmalara Gümrük Müşavirliği ve Dış Ticarete konu hizmetler sunmaktayız. Uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemimiz kapsamında politikamız;

 • Müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek, hızlı, güvenilir ve doğru bilgi vermek, teknolojik ve kurumsal alt yapıyı etkin kılarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • Alınan müşteri öneri ve şikayetlerini hassasiyetle değerlendirmek ve çözüm üretmek,
 • Entegre Yönetim Sistemi hedef ve gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak, etkinliğini sürekli geliştirmek,
 • Tüm faaliyetlerimizi süreç yönetimi ve risk ve fırsat yaklaşımı temelinde yönetmek,
 • Tüm faaliyetlerimizi ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve diğer gerekliliklerle uyumlu yürütmek,
 • İnsana, çevreye ve çalışanlarımıza değer veren firma anlayışımızın devamlılığını sağlamak,
 • Tabi olduğumuz yasal şartlar, standartlar ve uygunluk yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına uymak,
 • Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermemek,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izlemek, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,
 • Tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uymak ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis etmek, sürekli iyileştirmek ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak,
 • Tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan İş Sürekliliği Yönetim Sistemine uymak ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis etmek, sürekli iyileştirmek ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak,
 • Tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemine uymak ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis etmek, sürekli iyileştirmek ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak,

Bilgi Güvenliği Politikası

En Gümrük; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile sahip olduğu bilgi varlıklarına karşı tehdit oluşturacak etkileri ve meydana gelebilecek riskleri minimize etmiş, gizlilik ve bütünlüğün sürdürülebilmesi adına tüm erişimleri sistem bütününde koruma altına almıştır.

En Gümrük Müşavirliği; tâbi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak amacıyla;

 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Bilginin bütünlüğünü, gizliliğini ve yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı,
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını için mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetlerimizi sunmayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin TS ISO/IEC 27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kaynakların tahsis edilmesini, kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
 • Gerçekleştirilen bilgi güvenliği çalışmalarının yasalara ve standartlara uygunluğunu tespit etmek için iç denetimler ve bağımsız 3. Taraf kurumlar tarafından denetlenmeyi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı,
  taahhüt eder.