25 Kasım 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Yönetmeliği’nin eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçici 16-3 maddesinde yapılan değişiklik hakkında yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazı ile;
Resmi Gazete’de 20.10.2020 tarihinde yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere yapılacak işlemlere ilişkin olarak 22.10.2020 tarih ve 58397598 sayılı yazımızla tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine talimat verildiği belirtilmiştir.
Bahsi geçen talimat yazısında :
“Mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere uygun menşe şahadetnamesi ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde; Serbest dolaşıma giriş esnasında beyanname ekinde eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesi bulunmamasına rağmen eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemi (TPÖ) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlarda; 1) Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, TPÖ/EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi, 2) Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve; a) Henüz tebliğ edilmemişse, b) Tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa, c) Uzlaşma başvurusu yapılmışsa, d) İdari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse, e) İdari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa, f) İdari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise, kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacak olup yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir. Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 maddesi kapsamında ibraz edilecek menşe şahadetnamelerinin kabulü ve kontrolü aşamasında azami ölçüde titiz davranılması gerekmektedir. Öte yandan, mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce eşyanın menşeine ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine sunulmuş olması durumunda, söz konusu belgenin yeniden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 maddesi kapsamında Bölge Müdürlüğünüzce yapılan işlemlerin ekte gönderilen Excel tablosuna aylık olarak işlenerek takip eden ayın ilk haftasında Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.