15 Kasım 2020

“Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” isimli eşyanın Çin Halk Cumhuriyeti ve İsrail menşeli olanlarına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Ticaret Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile; “7007” Tarife Pozisyonunda sınıflandırılan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” isimli eşyanın Çin Halk Cumhuriyeti  ve İsrail menşeli olanlarına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. Mevcut önlem : (1) 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49) kapsamında, 70.07 GTP’i altında yer alan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 GTP’i altında yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar hariç; 84.71, 85.17, 85.28 GTP’leri altında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç)” ithalatının Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarına yönelik CIF bedelin % 59,6’sı ile %66,1’i arasında değişen oranlarda, İsrail menşeli olanlarına yönelik ise %32,05’i ile %39,5’i arasında değişen oranlarda; 7007.21.20.00.21, 7007.21.20.00.31, 7007.21.80.00.21 ve 7007.21.80.00.31 GTİP’leri altında yer alan “ kurşuna dayanıklı olanlar” ile 7007.29.00.00.21 GTİP’i altında yer alan “kurşuna dayanıklı düz emniyet camları” ve 7007.29.00.00.12 GTİP’i altında yer alan “kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları” ithalatının ÇHC ve İsrail menşeli olanlarına yönelik CIF bedelin %10’u oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.  
Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarının sunulması: (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Dairesi Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA E-posta: [email protected] Tel: +90 312 204 75 00 www.ticaret.gov.tr (2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir. KEP Adresi: [email protected] (3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderir. (4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz. (5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir. (6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir. (7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir. Süreler (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. (2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar. (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.