4 Ocak 2023

Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.


Gümrük Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde ve eklerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapıldı;
  • Gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulabilecek,
  • Antrepo beyannameleri de sadece elektronik ortamda verilecek,
  • Transit rejiminde basitleştirme izinleri kapsamında Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilecek. Basitleştirme izin başvurularında Vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazı aranmayacak,
  • Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde rejim kapatma başvurusu izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacak,
  • Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde itirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilmesi talep edildiğinde yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması gerekecek,
  • Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasından çıkarıldı, usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasına geçici depolama yeri işleticilerince geçici depolama yeri stok kayıtlarının Yönetmeliğe uygun şekilde güncellenmemesi durumu eklendi.

İlgili Yönetmelik değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.