18 Kasım 2022

Geçici ithal edilen kara taşıtı sahibi şahısların taşıtsız çıkışları hakkında tebliğ değişikliği.


Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’de aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır:
  • 27.nci maddesinin birinci fıkrası:

Tebliğe uygun bir şekilde çıkış yapmayan kişiler için “Kanunun 238 inci maddesi uyarınca para cezası uygular” ibaresi “Kanunun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi uyarınca işlem yapılır” şeklinde değiştirilmiştir.” (2022 yılı için: 235 TLx8)

  • Ayrıca aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“(1) Taşıtın gümrük gözetimine bırakılmadan ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına, taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin iki nüsha düzenlenen ve bir örneği ilgiliye verilen ek-7’deki taahhütnamenin alınması halinde izin verilir. Yapılan bu işlem 1 No.lu Taşıt Takip Programının “Taşıtsız Çıkışlar” bölümüne kaydedilir. Bu taahhütname elektronik olarak da verilebilir.”

  • Bu Tebliğ 9/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili Tebliğ değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.