12 Kasım 2022

Geçici ithalat kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtlar hakkında.


09.11.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15 ve 16’ncı maddelerinde Gümrük Kanunu ile ilgili yapılan değişiklikle; Geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların hak sahiplerinin taşıtsız yurt dışına çıkışlarında usulsüzlük cezası uygulanacak. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir: “Geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesine getiren hak sahipleri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması.” Bu durumda ilgili kişilere Gümrük Kanunu’nun 241. maddesindeki usulsüzlük cezası normal miktarın sekiz katı olarak uygulanacak. Bu bende bağlı olarak 4458 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 11 eklenmiştir: “GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek gümrük idaresine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda da, 241 inci maddenin altıncı fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.”

İlgili Kanun değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.