6 Nisan 2022

Kayıt Belgesine tabi eşyanın geri verme başvurusunun reddine ilişkin dava sonucunda cezai işlem uygulanmaması hakkında.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce  yayımlanan yazıda; Kayıt belgesine tabi eşyaların gümrük beyannamesinin tescilinde kayıt belgesi ile uyumlu kıymet üzerinden vergilerin ödenmesini müteakip yapılan geri verme başvurusunun reddi işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuçlanması durumunda cezai işlem tesis edilemeyeceği belirtiliyor.