12 Mart 2022

Geri Gelen Eşyanın Teminat ile (Yazışmaların sonuçlanması beklenmden) Teslim edilmesi hakkında


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan Genelge’de İhraç edildikten sonra geri gelen eşya için, 
  • KDV ve ÖTV iadesi veya istisnası ile diğer hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin vergi dairesi ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmanın cevabı beklenmeksizin,
  • bunlara tekabül eden tutarın teminata bağlanması suretiyle,
  • eşyanın teslim alınmasının talep edilmesi halinde uygulanacak işlemler belirlenmektedir.
 
Genelgeye göre aşağıdaki şekilde işlem tesis edilecektir:
  • Geri gelen eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin “Detaylı Beyan” modülünde yükümlü tarafından “4010” rejim kodu ile “GK168” muafiyet kodu seçilerek serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilecek,
  • Sistem tarafından referans olarak istenilen 0713 kodlu “Vergi Dairesi Uygunluk Yazısı” isimli belge beyan edilerek “Durum” alanına “S (Sonradan)” kaydedilecek,
  • Beyannamede, ihraç edilen eşyanın geri gelen kısmına tekabül eden KDV ve ÖTV’si ile varsa yararlanılan diğer hak ve menfaatler, yükümlü tarafından hesaplanarak sisteme girilecek ve bu miktar kadar teminat belirlenecek, ayrıca beyannamenin “Açıklamalar” alanında tüm hak ve menfaatlere ilişkin ayrı ayrı bilgi verilecek,
  • Muayene memuru tarafından, Gümrük Yönetmeliğinin beyanın kontrolü ve diğer işlemlere ilişkin 180 ila 195 inci madde hükümleri uyarınca ilgili kurumların kontrollerinin tamamlanmış olmasına dikkat edilmek kaydıyla, geri gelen eşyaya ilişkin teminat miktarı kontrol edilecek, teminatın uygun bulunması durumunda muayene/kontrol işlemleri tamamlanacak,
  • Gerekli olan teminatın alınmış olması halinde “Fiili ithalatı gerçekleşmiş” statüye gelen beyanname kapsamı eşya, gümrük işlemleri bakımından ilgilisine teslim edilebilir duruma gelecek,
  • İdare tarafından mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmanın neticesine göre, beyanname ve teminata ilişkin işlemler ilgili mevzuat dahilinde tekemmül ettirilecektir.
 
İlgili genelgeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz