2 Nisan 2021

Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamasında değişiklik yapıldı

________________________________________________________________________________________________ Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan genelge değişikliği ile; Beyannamede gözetim tebliğinde yer alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde yurtdışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında geri verme başvurularının reddine karşı dava açılması durumunda yapılacak işlemler yeniden düzenlendi. Genelgeye göre:
  • Davadan yükümlüsünce feragat edilmesi halinde, herhangi bir işlem tesis edilmez.
  • Davanın idare aleyhine sonuçlanması sebebiyle, geri verme işleminin yapılması durumunda, beyanın başlangıcındaki duruma dönülmektedir. Bu durumda ilgili kurum tarafından belgenin alınması gerekir. Belgenin düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumda gümrük idaresince yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, idare tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi durumunda, herhangi bir işlem tesis edilmez. Aksi takdirde ilgili mevzuat hükümlerine göre cezai işlem, eşyanın mahrecine iadesi veya tasfiyesi şeklinde idari yaptırımlar uygulanır.
  • İdari yaptırımlara dair itirazlardan vazgeçilmesi veya dava aşamasında olanlarla ilgili olarak da davadan feragat edilmesi halinde; yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, feragat veya itirazdan vazgeçme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi koşuluyla idari yaptırımlar iptal edilir.
________________________________________________________________________________________________ Genelge değişikliği için aşağıdaki linki tıklayınız