26 Mart 2021

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30)

________________________________________________________________________________________________ Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; 2021/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; “4004.00.00.00.19” Ek 2/B İthali Yasak Atıklar kapsamından çıkarıldı; “4004.00.00.00.19” GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmayacak; ancak, hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranacak; Uygunluk denetimine tabi atıklar (EK-1) listesinde olan ancak İthalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatında sadece “3903” tarife pozisyonundaki “polistirenler” için bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmayacak, ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esas olacak; Tebliğe eklenen geçici maddeye göre “6310.90.00.00.11” GTİP li maddeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2021 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilecek.   ________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ için aşağıdaki linki tıklayınız