2 Ocak 2021

Bazı İdari alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili 7256 Sayılı Kanunun 3 ile 4 üncü Maddelerinde Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması hakkında karar yayımlandı

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un, 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç), yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. EK: – 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)  

İlgili Mevzuat:
Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu”na göre;
  • Vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek,
  • Gelir Vergisi,
  • Kurumlar Vergisi,
  • Katma Değer Vergisi (KDV),
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),
  • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), KYK borçları,
  • Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.
  • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
  • Trafik, seçim, nüfus para cezaları;
  • Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları
gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun