20 Ekim 2020

Gümrük Yönetmeliğinin Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçici 16 maddesinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.10.2020 t. 31280 s. R.G.)”ile;
Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri maddesine 3 nolu fıkraya “Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.” ibaresi eklenmiştir.